תקנון

א. הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החברה – יש הנחה לסטודנטים

האתר – אתר האינטרנט בכתובת: studentmarket.co.il

הספק– האתרים אליהם מפנה האתר לפי העניין ומהם מבוצעים הרכישות בפועל

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון, ימי חירום לאומי.

משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

כללי

 1. השימוש בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד וכל פניה בזכר כוונתה גם בלשון נקבה ולשון רבים משמע לשון יחיד ולהפך.
 2. תקנון זה מהווה חוזה והוא יתפרש לפי כל דין רלוונטי החל עליו.
 3. אין לעשות כל פעולה באתר מבלי לקרוא תקנון זה.
 4. כל פעולה באתר דורשת רישום אשר תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות הכנסת פרטיהם בין היתר, אך לא רק- שם מלא, טלפון, כתובת אימייל, כתובת מגורים בין באתר ובין באתר הספק. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההפניה תיקלט, תתבצע או שהלקוח יקבל קוד הנחה, לפי העניין.
 5. החברה והאתר פועלים תחת כל חוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי הפרטיות ועל כן לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא על פי חוק ובהתאם ללמדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
 6. מפעילי  האתר  אינם אחראים לאתרים לגביהם קיים קישור ואין להם שליטה על תוכנם. אין בקיום קישורית במסגרת האתר משום  המלצה לשימוש באתר ו/או הכרה בתקפות המידע  והשירותים שהוא  מספק
 7. המשתמש מוזמן בזה  לבחון בקפדנות כל נתון ומידע ועליו להניח כי טעויות אפשריות חרף כל המאמצים למנוע  אותן, ומומלץ בפניו לנהוג  בשירות המוצע  בדרך זהירה  כפי שנוהג כל צרכן שקול ונבון.
 8. בעלי האתר ומפעיליו לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, שעלול להיגרם עקב  הפעלת  קישורית,  והמעבר  לקבלת  מידע  או שירות מכל סוג  שהוא מן האתר המקושר או מאתרים נוספים הקשורים אליו.
 9. באתר מופעלים קישורים לאתרי אינטרנט שמציעים מוצרים ושירותים למכירה (להלן: "צדדים שלישים").
 10. מפעיל האתר איננו מתחייב כי במסגרת הפעלת והקישורים הללו תהיה בכל עת, התייחסות  בכלל ו/או התייחסות  מעודכנת לעלויות  של  המוצרים ולמען הסר ספק בעלי האתר לא  ישאו באחריות  לטעויות וחסרים מכל סוג  שהוא.  בהמשך לתקנון מובא פירוט הגבלת האחריות של מפעילי  האתר.
 11. הכלים והתכנים הכלולים  באתר  זה כפופים לזכויות יוצרים של בעלי האתר ו/או ספקיה, וככל שמוזכרים סימנים מסחריים של צדדים שלישיים הם מהווים נכסים מוגנים ויש להתייחס אליהם בהתאם.
 12. כל המשתמש באתר זה, מאשר כי הובהר  לו  שכל  תוכן, לרבות  תוכנה, תמונות מוסיקה, פסי קול,  וידאו, גרפיקה וכל חומר שימצא  בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לו ע"י האתר  או מי מספקיו (להלן יחד: "המידע"), מוגן בהתאם לדין ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים;
 13. המשתמש באתר רשאי להשתמש בו לצורך אישי  ולא  להפקת רווח  בהעברה לצדדים שלישיים .  בהקשר  זה הוא מתחייב שלא להשתמש  במידע , להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות אוהמפרסם, ובכפוף לשימוש המותר עפ"י החוק.
 14. הנהלת האתר מתייחסת לתיוג ברשת האינסטגרם בתגיות הבאות studentmarket.il@ – כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, שלאחר העלאתו נבחר להצגה באתר בקטגוריה הרלוונטית. כל משתמש שאינו מעוניין בהצגת תכנים באופן הנ״ל מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בנושא באמצעות המייל noa.studentim@gmail.com.
 15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הגבלת אחריות

 1. מפעיל האתר עושה ככל שביכולתו לדאוג לנכונות המידע הנמסר באתר. יחד עם זאת המידע וכל שירות מוצע באתר נחשף למשתמש, כפי שהוא מוצג או מופץ על ידי הספקים השונים באתריהם או מועבר  בדרך אחרת  "כפי  שהוא "AS IS" ללא מעורבות מהותית כלשהי של  בעלי  האתר ומפעיליו בתכניו ו/או דרך הצגתו של המידע ו/או השירותים.
 2. לפיכך, מפעיל האתר לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטים אודות מוצר של צד שלישי ו/או שירות כלשהו, מהות המוצרים, שמות היצרנים, מחירים ומצגים, שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי ספקי התקשורת השונים.
 3. מפעיל האתר לא יהא אחראי לתוצאה של  קשר שנוצר בין המשתמש לבין צד שלישי,  אף אם המשתמש למד על קיום הצד השלישי באתר ו/או פנה לצד השלישי באמצעות קישורית  מהאתר.
 4. מפעיל האתר לא יהא אחראי במפורש או מכללא לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע צד שלישי , לרבות אספקת המוצרים. 
 5. המידע באתר מוצג כפי שהוא נערך על ידי הצדדים השלישים, ללא התערבות מהותית של האתר, לשימוש  שימצא המשתמש לנכון ולמועיל  לצרכיו ואין בהצגתו משום המלצה להשתמש  בשירות  שמציע  הצד  השלישי.
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
 7. מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר או שיגיע למשתמש  עקב  פנייתו לאתר  הצד  השלישי.
 8. מטבע הקשר עם צדדים שלישיים מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. העובדה שבאתר יש  הפניה  אפשרית בקישורית או בדרך אחרת  לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 9. הואיל ולמעט מידע עצמאי  ומנוע  חיפוש  מקורי, מפעיל האתר איננו מייצר מידע, ולמעשה משמש כממשק, המציג ומשווה מידע שמוצג  ומופץ על ידי צד שלישי  בכלי התקשורת השונים  ו/או אתרים של צד שלישי בהם מוצגים      תוכניות  / מחירים / מסלולים /מבצעים של צד שלישי ו/או מידע מוסמך אשר התקבל במערכת האתר ע"י צד שלישי, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, כהפרה של האמור בדין
 10. .מפעיל האתר מצהיר כי יסיר או ימנע מהצגת מידע באתר שהוא בלתי  חוקי , מהמועד בוי יודע לו  דבר ההפרה ו/או  בעת שייוודע למפעיל האתר על הגבלה חוקית מפורשת אחרת.
 11. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה" ) בפעולת האתר. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

שימוש באתר

 1. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר שימוש סביר לפי ייעוד  האתר.  עם זאת, מפעיל האתר יהא רשאי,  למנוע או להפסיק שימוש באתר , בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שקול דעתו הבלעדי של בעלי  האתר  ומפעיליו
 2. באתר  זה  נאסר השימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת דעה ו/או הפצת מידע או הקלדה/ חשיפה של פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.
 1. משתמש שהינו אתר מכירות, או כל ספק שירצה לפעול מול האתר, אשר יירשם באתר ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות האתר או בכל דרך אחרת להכללת חנותו ו/או מרכולתו ו/או השרות שהוא מציע במאגר המידע של האתר, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי  ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינו לבין מפעיל האתר ובנוסף יחוייב להירשם ולהתחייב בכתב לכבד את התקנון לפי שיקול דעת בעלי האתר.

מניעת גישה לפעילויות באתר

 

 1. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לחברה; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
 2. במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

קניין רוחני

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד או צדדים שלישיים לפי העניין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב,
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
 3. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 4. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 הגנה  על פרטיות

 

 1. כל השימוש באתר יהיה בהתאם למדיניות פרטיות כמפורט באתר זה תחת לשונית "מדיניות פרטיות".
 2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אשר סותר את האמור במדיניות הפרטיות ו/או בכל דין רלוונטי.
 3. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל:  למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במדיניות הפרטיות באתר זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.

מבצעים והטבות

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

מדיניות פרטיות

מאחר שהחברה יש הנחה לסטודנטים (להלן "החברה")  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה ככל והדבר מתחייב על פי חוק.

בתקנון זה, הביטוי "פרטי המשתמש" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

 השימוש במידע

 מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמש שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; (ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות; (ו) שירותי דיוור ישיר- העברת רשימות המידע לגופים שלישיים והכל בכפוף לחוק בנושא זה.

מסירת מידע לצד שלישי

בנוסף לאמור בסעיף הקודם החברה תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

יובהר כי לא חל על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש לחברה (אולם המשתמש מצהיר כי ללא מסירתם – לא יוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמש נעשה מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד החברה ו/או מי מטעמה.

Cookies

אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות במייל noa.studentim@gmail.com